کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: صوتی


آموزش ساده ی الحان قرآنی ( بخش پنجم )

در این فایل قسمت جواب مقام رست به عنوان پنجمین لحن مورد اجرا در قرائت قرآن از الحان قرآئت قرآن در دستگا ه های موسیقی قرآنی به شیوه ای کاملا ساده و همه فهم توسط استاد شعاعی از اساتید برجسته کشوری آموزش داده شده است.

دریافت فایل صوتی

آموزش ساده ی الحان قرآنی ( بخش چهارم)

در این فایل قرار مقام رست از الحان قرآئت قرآن در دستگا ه های موسیقی قرآنی به شیوه ای کاملا ساده و همه فهم توسط استاد شعاعی از اساتید برجسته کشوری آموزش داده شده است.

دریافت فایل صوتی

آموزش ساده ی الحان قرآنی ( بخش سوم )

در این فایل سومین لحنی که در مقام بیات از الحان قرآئت قرآن مورد استفاده قرار میگیرد به شیوه ای کاملا ساده و همه فهم توسط استاد شعاعی از اساتید برجسته کشوری آموزش داده شده است.

دریافت فایل صوتی

آموزش ساده ی الحان قرآنی ( بخش دوم )

در این فایل لحن دوم از قرائت قرآن مجید از الحان قرآئت قرآن در دستگا ه های موسیقی قرآنی به شیوه ای کاملا ساده و همه فهم توسط استاد شعاعی از اساتید برجسته کشوری آموزش داده شده است.

دریافت فایل صوتی

آموزش ساده ی الحان قرآنی ( بخش اول )

در این فایل به ترتیب پنج لحن ( سه لحن در مقام بیات و دو لحن در مقام رست ) از الحان قرآئت قرآن در دستگا ه های موسیقی قرآنی به شیوه ای کاملا ساده و همه فهم توسط استاد شعاعی از اساتید برجسته کشوری و حائز رتبه یک کشوی در رشته قرآئت قرآن کریم آموزش داده شده است.

دریافت فایل صوتی