کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: عروض و قافیه

ردیف و جایگاه اآن در شعر فارسی

جایگاه و تعریف ردیف در شعر فارسی :

هر کلام یا هر نوشته ای از دو حال خارج نیست: 1 . نثر (نثر مسجع ، نثر مرسل )

2. نظم ( شعر)

قافیه در اشعار فارسی

تعریف قافیه: کلماتی ایست که قبل از ردیف آمده و حداقل در آخرین حرف اصلی کلمه با هم مشترک