کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: قرآن

قواعد روخوانی قرآن ( بخش اول )

گروه : روخوانی

آشنایی  باحروف الفبای عربی

برای خواندن قرآن کریم باید با حروف الفبای زبان عربی آشنا شویم.همانطور که میدانید الفبای زبان فارسی با الفبای زبان عربی اشتراکات زیادی دارد که این بزرگترین امتیاز فارسی زبانان در فراگیری قرآن است.حروف عربی مانند حروف فارسی به دو شکل بزرگ وکوچک نوشته می شوند و از این نظر هیچ گونه تفاوتی با حروف فارسی ندارند،تفاوت حروف فارسی وعربی در تعداد آنهاست چهار حرف (پ،چ،ژ،گ)در الفبای عربی وجود ندارد.هر یک از این 28 حرف،دارای نامی است که بایدبه آن نام خوانده شود.در جدول زیر با حروف ونام انها آشنا میشویم.


 

آشنایی با حروف مقطعه وروش خواندن آنها

در ابتدای بعضی از سوره های قرآن کریم حروفی آمده که حروف مقطعه نامیده شده است.این حروف پیوسته وسرهم وبدون هیچ علامت و حرکتی نوشته شده اما در موقع خواندن جداجدا و هر حرف با اسم خودش خوانده می‌شود باید دقت کرد اسامی حروفی که آخرشان همزه دارد،به هنگام خواندن در حروف مقطعه همزه ی آنها خوانده نمی‌شود مانند (حم)که خوانده میشود(حا میم).۲۹ سوره از سوره های قران با حروف مقطعه آغاز شده است.در جدول زیرحروف مقطعه بدون ذکر موارد تکرار آن ونحوه ی خواندن آن آمده است.