کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: قرآن

قواعد روخوانی قرآن ( بخش دوم)

گروه : روخوانی

صداها(حرکات)در قرآن

درتلفظ وخواندن حروف و کلمات قرآن، صداها نقش مهمی دارند. کلیه کلمات در زبان عربی با شش صداخوانده می شوند. درواقع صداها امکان تلفظ صحیح کلمات را برای ما فراهم می کند. و تلفظ کلمات رابرای ما امکان پذیرمی سازند. صداها به دو دسته تقسیم می شوند.

1-صداهای کوتاه ( ــَــِــــُــ )

2-صداهای کشیده(  ـَـ ا ،  ـِـ ی ،  ـُـ و )


صداهای کوتاه:

فتحه: اولین صدای کوتاه، فتحه ( ــَــ ) میباشد. به هنگام تلفظ حروفی که دارای علامت فتحه باشند، دهان گشوده و باز میشود.هرحرف با صدای فتحه یک بخش کلمه راتشکیل میدهد. حروفی که دارای علامت فتحه باشند را مفتوح می نامند. باید توجه کنیم درهنگام خواندن صدای فتحه را بیش از حد نکشیم.

تمرین:کلمات زیررا ابتدابه صورت بخش،بخش وسپس کامل بخوانید

کسره: دومین صدای کوتاه،کسره (ــِــ ) میباشد. به هنگام تلفظ حروفی که  دارای علامت کسره باشند، دهان به طرف پایین متمایل میشود. هرحرف با صدای کسره یک بخش کلمه را تشکیل میدهد. حروف دارای علامت کسره را مکسورمی نامند. در لهجه ی عربی صدای کسره شبیه ( ای) ولی بدون کشش تلفظ میشود.

تمرین:کلمات زیرراابتدابه صورت بخش،بخش وسپس کامل بالهجه عربی بخوانید

 

ضمه: سومین صدای کوتاه،ضمه (ــُــ ) میباشد. به هنگام تلفظ حروفی که دارای علامت ضمه باشند، لبها جمع میشوند. هرحرف با صدای ضمه یک بخش کلمه را تشکیل میدهد. حروف دارای علامت ضمه رامضموم می نامند. در لهجه عربی صدای ضمه شبیه (او) ولی بدون کشش تلفظ میشود.

 

تمرین:کلمات زیرراابتدابخش،بخش وسپس کامل وبالهجه عربی بخوانید

 

صداهای کشیده:

 

الف مدی: هرگاه بعداز صدای کوتاه فتحه (ــَــ) حرف ( ا ) قرارگیردکه هیچ علامت وحرکتی نداشته باشد، صدای کوتاه فتحه کمی کشیده میشود. صدای کشیده ی ( ا ) را الف مدی مینامند. هر حرف با صدای کشیده ی الف مدی یک بخش ازکلمه را تشکیل میدهد. دقت داشته باشید که به جز8 حرف (خ، ر، ص، ض، ط، ظ، غ، ق ) که مانند ( آ ) فارسی خوانده میشوند بقیه حروف همراه الف مدی دقیقا مانند صدای کوتاه فتحه تلفظ میشود با  این تفاوت که در صدای کشیده باید مقداری کشش وجود داشته باشد. باید توجه داشته باشیم که درق رآنهای با رسم الخط عربی همیشه حرف قبل از الف مدی فتحه  دارد، اما در قرآنهایی که با رسم الخط  فارسی نوشته شده است، فتحه را نمی نویسند

رسم الخط عربی: قال، رسم الخط  فارسی: قال یا قال.

تمرین: کلمات زیررا ابتدا بخش بخش وسپس کامل وبا لهجه ی عربی بخوانید.

 

نکته:گاهی بعد از صدای کوتاه فتحه،(الف)کوچک میشود،دراین صورت هم صدای فتحه کشیده میشود ودر نحوه ی تلفظ هیچ تفاوتی ایجاد نمیشود.

 

یاءمدی: هرگاه بعد از صدای کوتاه کسره (ــِــ )حرف( ی) قرار گیرد که هیچ علامت و حرکتی نداشته باشد، صدای کوتاه کسره کمی کشیده میشود. صدای کشیده ی (___ی) را یاء مدی می نامند. هر حرف با صدای کشیده ی یاء مدی یک بخش از کلمه را تشکیل میدهد. باید بدانیم  که در قرآنهای با رسم الخط عربی همیشه حرف قبل از (یاء مدی) کسره دارد، اما در قرآنهایی که با رسم الخط فارسی نوشته شده اند، کسره را نمی نویسند وگاهی علامت ( ــِــ ) را نیزاضافه می کنند.

رسم الخط عربی: قیل، رسم الخط فارسی: قیل ، قیل.

تمرین:کلمات زیررا ابتدا بخش بخش وسپس کامل وبادقت در اندازه ی کششها بخوانید.

صدای کشیده ضمه: هـرگـاه بـعـد ازصدای کوتاه ضـمه (ــُــ )حرف  (و) قرار گیرد که هیچ علامت و حرکتی نداشته باشد، صدای کوتاه ضمه کمی کشیده میشود. صدای کشیده ی (ـُ و) را  واو مدی می نامند. هرحرف با صدای کشیده ی واو مدی یک بخش از کلمه را تشکیل میدهد.در قرآنهایی که با رسم الخط عربی نوشته شده است، همیشه حرف قبل از ( واومدی) ضمه دارد اما در قرآنهای با رسم الخط فارسی، قبل از(واومدی) ضمه را نمی نویسند.

تمرین: كلمه هاى زیر را ابتدا به صورت بخش بخش وسپس باهم وبا دقت دراندازه ی کششها بخوانید.