امروز : چهارشنبه, 1 اسفند 1397 - ۱٤ جمادی الثانی ۱٤٤۰
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : داریوش جعفری نوع شعر : توسل قالب شعر : غزل

بـار گـنـاه آورده سـویت روسیـاهی            سر در گـریـبان آمده غـرق گـناهی

آه ای غیاث المستـغـیـثـین بی‌پـناهم            رحمی بـفـرما بر غـریب بی‌پـناهی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : امیرحسین حیدری نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

بس نیست زمین خوردن این بنده پیاپی؟!            بس نیست شدم پیش تو شرمنده پیاپی؟!

کـم زیـر قـرارم نـزدم پـشـت سـر هـم            اما تـو به رویـم زده‌ای خـنـده پـیـاپـی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : روح الله پیدایی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

سائـلـی بیـچـاره‌ام در بین راه افـتاده‌ام            بی‌کس و تـنها شدم بی‌سـرپـناه افتاده‌ام

باید امشب گریۀ سیری کنم بر حال خود            بی‌حـیایی کرده‌ام در قعـر چاه افتاده‌ام


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

آنجا که خشکی هست دیگر چشم تر نیست            عصیان که باشد مرغ دل را بال و پر نیست

ظلمت چـنان اطـراف قـلـبم را گـرفته            که ربّـنـا یـا ربّـنـایـم کـارگـر نـیـسـت


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

این توبه را اگـر نـپـذیری کجا روم            دست مرا اگر تو نگـیری کجا روم

گـر نگـذری ز روی سیـاه جـوانـیم            مـوی سپـید بر سر پیـری کجا روم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : علی علی بیگی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

خـسـته‌ام از هـمه اِبـرازِ پـشـیـمانـی‌ها            می‌خورم چوب از این تَـرکۀ نادانی‌ها

هرچه پُل پشت سرم بود خرابش کردم            حال من ماندم و این وسعت ویرانی‌ها


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حامد آقایی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

وقتی گـنـاهان خـودم را می‌شـمارم            با نا امیدی دست خود بر سر گذارم

با کـوه عـصیان آمدم دستم بگـیری            تـرسـی به دل دارم، ولی امـیـدوارم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضاباقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

می‌شود هر روز جرم و اشتباهم بیشتر            هست اما بخـشـش تو از گـناهم بیشتر

بسکه تن دادم به عصیان و خطا این روزها            دور شد از خانه‌ات اینگونه راهم بیشتر


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

با جرم و عصیانم بُکا را دادم از دست            یعـنی کـلـید خـیـرهـا را دادم از دست
تحسین یک عدّه مرا در عُجب انداخت            رفـتـم پی مـردم خـدا را دادم از دست


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

روی خوشی نشان بده این روسیاه را            از شـب زده دریـغ نـکـن نـور مـاه را

بیـنـای ظـاهـری شـدم و کـور مطلـقـم            وقـتـی بـدست نـفـس سـپـردم نگـاه را


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حسین کریمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

آمـدم بـاز به درگـاه تـو با قـلـب حـزیـن           بنده‌ات را بِنِگر باز به سر خورده زمین

مهربانیت بلندست خداوند! دلت می‌سوزد           قـلب بـشکـستۀ ما را بپـذیـری به یقـیـن


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد رضا بازرگانی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

سزایم بود اگر از دست دادم آسـمانم را           که من با دست‌های خود شکستم نردبانم را

دلم از حرف لبریز و زبانم از لغت خالی           نـمی‌دانـم بگـویـم یا نگـویم داسـتـانـم را


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

اشکـی برای چـشم ما گـه‌گـاه دادید            مـا را مـیان شـهـر گـریه راه دادید

ما ذرّه‌ای بـودیم لـیکـن از عـطـایی            کـوه کـرامـت را بـه پَـرِّ کـاه دادیـد


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

با غلام رو سیاه، ای یار خوبی می‌کنی           با نمک نشناس‌ها هر بار خوبی می‌کنی
با بـدی و بی‌وفـایی‌ها تو می‌سازی فقط           این بدی را می‌کنی انکار، خوبی می‌کنی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

بـا گـریـه آمـدم، اِغـفِـر لِیَ الـذُّنُــوب            حـالا که در زدم، اِغـفِـر لِیَ الـذُّنُوب

رسوایی از من است آقایی از شماست            تو خوب و من بدم، اِغفِر لِیَ الذُّنُوب


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

به امـیـد آمـده‌ام خـانه خـرابـم نـکـنـی            هـمه کـردنـد جـوابـم تو جـوابم نکـنی
بـارهـا آمـدم و بــاز مــرا بـخـشـیــدی            با کـلام بـرو این بار خـطـابـم نـکـنـی


: امتیاز

مناجات با خداوند

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : 0

بر بی‌کـسان پـناهی، یا رب الهی العفو            کن سوی ما نگاهی، یا رب الهی العفو

ای مهـربان خـدایـم، ذکـر من و نـدایم            بگذر تو از خـطایم، یا رب الهی العفو


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

به خسته حـالـیم ای پادشاه ارحمنی            به اشک چـشم تـرم یا اِله، ارحمنی

کشانده‌ام سرِ این سفره اعـترافـم را            نـمـانـده از نـفـسم غـیـر آه ارحمنی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

در گـنهکاری ز بس مشهـور هستم            هر کـجـایی می‌روم مقـهـور هـستم

طـعـنـۀ مـردم به من، دردی نـدارد            درد من این است که از تو دور هستم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

تـا به کی بـا دل آواره پـریـشان بـاشـم            همه ردّم بکنند از خود و حیران باشم

رفتم از کهف تو بیرون و زمین گیر شدم            حقّم این است که اینقـدر هراسان باشم


: امتیاز