خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

آرامـشم ده تـا که طـوفـان تو بـاشـم            آئـیـنه ام کـن تا که حـیـران تو باشم

آزاده ام امـا گــرفـتــار تـو هـســتــم            خارم که خواهم در گلستان تو باشم


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سوارِ گـمـشده را از میان راه گرفـتی            چه ساده صید خودت را به یک نگاه گرفتی

شبیه کشتی نوحی، نه! مهربان تر از اویی            که حُرِّ بد شده را هم تو در پناه گرفتی


: امتیاز

مدح و شهادت حر بن یزید ریاحی

شاعر : سید حسن مبارز نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

قسمت این بود دلت از همه جا پُر باشد            قـلـبت آمـادۀ یـک چـنـد تـلـنـگـر باشد

همه دیـدنـد کـسی سمت حـرم مـی آیـد            تا مگر در دل دریای جنون، دُر باشد


: امتیاز

زبانحال حر و سیدالشهدا علیه السلام با یکدیگر

شاعر : احسان محمودپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

از کوچه‌های خاطره‌هایش عبور کرد            پلکی زد و دوباره خودش را مرور کرد

می‌کرد حس بزرگی بار گـناه خـویش            می‌خواست تا رها شود از دست چاه خویش


: امتیاز

زبانحال حر بن یزید ریاحی با خداوند

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم            برون آورد دست رحمتت از دار دنیایم

من آن آواره‌ای بودم که کوی یار را جُستم            و یا گمگشته‌ای بودم که مولا کرد پیدایم


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : دوبیتی

بـبـین دارم نـگـاه غــرق آهــی            دلم را زیر و رو کن با نگاهی

تو که آقائی‌ات گـشتـه زبـانـزد            بـیا بگـذر ز عـبـد رو سیـاهـی


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای رهـبــر احـرار! مــن حُـرّ شمـایـم            هــرچـنـد بــا بـیگـانـه بـودم، آشـنـایـم

تو در کرم چون جدّ خود پیغمبر استی            تو در به روی دشمن خود هم نبـستی


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت حُر علیه السلام

شاعر : محمد علي رضاپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دلی که مست نگـار است پَـر نمی‌خواهد           تنی که وقف عزیز است، سر نمی‌خواهد

اگر به حـاجـت تـوبه، به این در آمـده‌ای           بخـواه از خـود اربـاب، در نمی‌خـواهـد


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

یـوسف زهـرا! ز شما پُر شدم           تـا که اسیـر تو شـدم حُـر شدم
از دل دشمن به سویت پَر زدم           آمـدم و حـلـقه بـر این در زدم


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یوسف فـاطمه من حُـر گـنه کـار توأم            از دو عـالـم شده آزاد و گـرفـتار توأم

تو به لطف و کرم خویش خریدار منی            من به جرم و گنه خویش خریدار توأم


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت حُر علیه السلام

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

دیـد خـود را در کـنـار نـور و نـار            بـا خـدا و بـا هـوی در گـیـر و دار

گفـت از چه زار و در وا مانـده‌ای            کـاروان راهـی و در جـا مـانـده‌ای


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گرچه خارم ای گل زهرا تو دستم را بگیر           من که افتادم زغم ازپا تو دستم را بگیر

مـن بـه امـیـد نــگـاه رحــمـت تـو آمـدم           قطرۀ ناچیزم ای دریا تو دستم را بگـیر


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : علیرضا شریف نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بی دام و آب و دانه كـبـوتر گرفـته‌ای            از پَـر شـكـستـه آمـده‌ای پَـر گرفته‌ای

نگـذاشتـی كه مـن بـرسـم، پیش آمدی            دستِ مرا بـه دستِ مُـطّهـر گرفتـه‌ای


: امتیاز

حربن یزید ریاحی

شاعر : محمد صادق میرصالحیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حـرفـی نـمـانـده دوستـان و دشمـنان را           پُر کرده است از نام خود گوش جهان را

فـرمـود اگر بی دین شـدیـد آزاده بـاشید           بـا این سخـن دربـنـد کـرد آزادگــان را


: امتیاز

زبانحال حر خطاب به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من آن حُرم که حُریّت عطا کرده است مولایم            مخوانیدم دگـر حُـرّ یزیـدی، حُرّ زهرایم

اگرچه ذره‌ام، در دامن پُـرمهر خورشیدم           اگرچه قطره بودم، وصلِ دریا کرد دریایم


: امتیاز

زبانحال حر خطاب به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یــوسف زهــرا! ز شــما پُــر شـدم             تا که اســیــر تو شــدم حُــر شــدم

از دل دشـمـن به ســویت پـَـر زدم             آمــدم و حــلــقــه بــرایــن در زدم


: امتیاز

حربن یزید ریاحی

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

اگر بر آستـان خـوانی مـرا، خـاک دَرَت گـردم        و گر از در برانی، خاک پای لـشگرت گـردم
به دامـانت غـبـار آسـا نـشـستـم، بر نمی خـیزم        و گر بفـشانی ام، خـیزم ولی گِرد سرت گردم


: امتیاز

شهادت حربن یزید ریاحی

شاعر : مرتضی امیری اسفندقه نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حـسیــن آمـــد و آزاد از یـــزیــدت کـــــرد              خـلاص، از قـفـسِ وعـده و وعـیـدت کــرد

سیـاه بـود و سیـاهـی هـرآنـچـه مــی دیـدی              تـو را سـپـــرد بـه آیـیـنـه و سپـیـدت کــرد


: امتیاز

حر بن یزید ریاحی

شاعر : مرتضی امیری اسفندقه نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

عـــاقبت جان تو در چشمۀ مهتاب افتاد          پـیـچشت داد خـدا، در نفست تاب افـتـاد
نوردر کـاسۀ ظلمتزدۀ چشمت ریخت           خواب ازچشم تو ای شیفتۀ خواب، افتاد


: امتیاز

حر بن یزید ریاحی

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

دیــد دارم از خجــالت سر، به زیر            گفت مـا را بین و ســر بالا بگـیــر 
دیــد از غــم تنـگ گـشـتـه سینه ام            پــاک کرد از زنـگ ها آیــیــنــه ام 


: امتیاز