کاربری جاری : مهمان خوش آمدید
 
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار

                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

مدح و شهادت حُر بن یزید ریاحی

شاعر : محمدمهدی شفیعی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سر را گرفت در دل چـادر به دامنش            سر را گذاشت غـرق تفکـر به دامنش

«یا آتـش مـحـبت، یـا آتـش عـذاب»*            او بود و شعـله شعله تحـیر به دامنش


: امتیاز

مدح و شهادت حُر بن یزید ریاحی

شاعر : حسن ثابت جو نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

آزاد مردی از عرب سر در گریبان می‌رسد            نزد حسین فـاطمه حرّ پشـیمان می‌رسد

غمگین دل و خونین بصر، خسته ز هر جرم و خطا            با سوزِ حال و نغمۀ مولا حسین جان می‌رسد


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محسن ناصحی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

من خطاکارم؛ جفا کردم به تو؛ اما ببخش           گر چه بد کردم؛ پشیمانم؛ مرا حالا ببخش

راه بستم بر تو و ترسید از من دخـترت           عـلتِ دلشورۀ زینب شدم؛ من را ببخش


: امتیاز

زبانحال سیدالشهدا علیه السلام با حر

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای حُر تو از این پیشتر بودی حسینی            حـتی تو در صُلب پـدر بودی حسینی

دیـشب دعـا کـردم کـه پیـش ما بیـایی            آخـر تـو نه حـرّ یـزیـدی؛ حـرّ مـایـی


: امتیاز

زبانحال حربن یزید ریاحی با امام علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

عزیز فاطمه! بر درگه عفوت سر آوردم           گـناهی از تـمام کوه‌ها سنگـین تر آوردم

من آن حُرّم کز اول خویش را سدّ رهت کردم           تو را در این زمین بین هزاران لشگر آوردم


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید حسن حسینی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

گـفـت سـیـر نـار و دوزخ مـی‌کـنـم            عـارفــانـه طـی بـــرزخ مـی‌کــنــم

یک طرف پیغـمبر و یک سو یزید            "اُدخُـلوها" گفت با "هَل مِن مَـزید"


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : محسن عرب خالقی نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

آرامـشم ده تـا که طـوفـان تو بـاشـم            آئـیـنه ام کـن تا که حـیـران تو باشم

آزاده ام امـا گــرفـتــار تـو هـســتــم            خارم که خواهم در گلستان تو باشم


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : قاسم صرافان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

سوارِ گـمـشده را از میان راه گرفـتی            چه ساده صید خودت را به یک نگاه گرفتی

شبیه کشتی نوحی، نه! مهربان تر از اویی            که حُرِّ بد شده را هم تو در پناه گرفتی


: امتیاز

مدح و شهادت حر بن یزید ریاحی

شاعر : سید حسن مبارز نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

قسمت این بود دلت از همه جا پُر باشد            قـلـبت آمـادۀ یـک چـنـد تـلـنـگـر باشد

همه دیـدنـد کـسی سمت حـرم مـی آیـد            تا مگر در دل دریای جنون، دُر باشد


: امتیاز

زبانحال حر و سیدالشهدا علیه السلام با یکدیگر

شاعر : احسان محمودپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : مثنوی

از کوچه‌های خاطره‌هایش عبور کرد            پلکی زد و دوباره خودش را مرور کرد

می‌کرد حس بزرگی بار گـناه خـویش            می‌خواست تا رها شود از دست چاه خویش


: امتیاز

زبانحال حر بن یزید ریاحی با خداوند

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم            برون آورد دست رحمتت از دار دنیایم

من آن آواره‌ای بودم که کوی یار را جُستم            و یا گمگشته‌ای بودم که مولا کرد پیدایم


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : یوسف رحیمی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : دوبیتی

بـبـین دارم نـگـاه غــرق آهــی            دلم را زیر و رو کن با نگاهی

تو که آقائی‌ات گـشتـه زبـانـزد            بـیا بگـذر ز عـبـد رو سیـاهـی


: امتیاز

زبانحال حر با سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

ای رهـبــر احـرار! مــن حُـرّ شمـایـم            هــرچـنـد بــا بـیگـانـه بـودم، آشـنـایـم

تو در کرم چون جدّ خود پیغمبر استی            تو در به روی دشمن خود هم نبـستی


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت حُر علیه السلام

شاعر : محمد علي رضاپور نوع شعر : مدح و مرثیه قالب شعر : غزل

دلی که مست نگـار است پَـر نمی‌خواهد           تنی که وقف عزیز است، سر نمی‌خواهد

اگر به حـاجـت تـوبه، به این در آمـده‌ای           بخـواه از خـود اربـاب، در نمی‌خـواهـد


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

یـوسف زهـرا! ز شما پُر شدم           تـا که اسیـر تو شـدم حُـر شدم
از دل دشمن به سویت پَر زدم           آمـدم و حـلـقه بـر این در زدم


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : غلامرضا سازگار نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

یوسف فـاطمه من حُـر گـنه کـار توأم            از دو عـالـم شده آزاد و گـرفـتار توأم

تو به لطف و کرم خویش خریدار منی            من به جرم و گنه خویش خریدار توأم


: امتیاز

مدح و شهادت حضرت حُر علیه السلام

شاعر : علی انسانی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : مثنوی

دیـد خـود را در کـنـار نـور و نـار            بـا خـدا و بـا هـوی در گـیـر و دار

گفـت از چه زار و در وا مانـده‌ای            کـاروان راهـی و در جـا مـانـده‌ای


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : سید هاشم وفایی نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

گرچه خارم ای گل زهرا تو دستم را بگیر           من که افتادم زغم ازپا تو دستم را بگیر

مـن بـه امـیـد نــگـاه رحــمـت تـو آمـدم           قطرۀ ناچیزم ای دریا تو دستم را بگـیر


: امتیاز

زبانحال حُر به سیدالشهدا علیه السلام

شاعر : علیرضا شریف نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

بی دام و آب و دانه كـبـوتر گرفـته‌ای            از پَـر شـكـستـه آمـده‌ای پَـر گرفته‌ای

نگـذاشتـی كه مـن بـرسـم، پیش آمدی            دستِ مرا بـه دستِ مُـطّهـر گرفتـه‌ای


: امتیاز

حربن یزید ریاحی

شاعر : محمد صادق میرصالحیان نوع شعر : مرثیه قالب شعر : غزل

حـرفـی نـمـانـده دوستـان و دشمـنان را           پُر کرده است از نام خود گوش جهان را

فـرمـود اگر بی دین شـدیـد آزاده بـاشید           بـا این سخـن دربـنـد کـرد آزادگــان را


: امتیاز