امام حسن عسگری (ع) :: أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَكَ الذُّنُوب ‏

سخت‏ كوش‏ ترين مردم كسى است كه گناهان را ترك كند

تحف العقول ص : 486

امروز : دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 - ٦ رمضان ۱٤۳۹
خانه :: شعر
موضوعات

اشعار
                                             کاربر گرامی , لطفا برای بهره مندی بهتر از کلیه اشعار از لیست موضوعی سمت راست صفحه استفاده نمایید:

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حامد آقایی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

وقتی گـنـاهان خـودم را می‌شـمارم            با نا امیدی دست خود بر سر گذارم

با کـوه عـصیان آمدم دستم بگـیری            تـرسـی به دل دارم، ولی امـیـدوارم


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : امیر عظیمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : مسدس

خـبـر آمـد کـه بـهــار دل مـا آمـد بـاز            مــژدۀ کـم شـدن فـاصـلـه‌هـا آمـد بـاز

از لـب عــرش خـداونــد نـدا آمـد بـاز            بـنـدگـان مـاه خـدا، مـاه خـدا آمـد بـاز


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : مرضیه عاطفی نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

نگاهم کن! نمی‌خواهم به حالِ زار برگردم           به آن ایـامِ نـفْـس-آلـودۂ تـبـدار بـرگـردم

رسیدم سربه زیر آقا مریض احوالم و لطفا           مداوایم کن و راضی نشو بیمار برگردم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضاباقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

می‌شود هر روز جرم و اشتباهم بیشتر            هست اما بخـشـش تو از گـناهم بیشتر

بسکه تن دادم به عصیان و خطا این روزها            دور شد از خانه‌ات اینگونه راهم بیشتر


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه

شاعر : ناشناس نوع شعر : مدح و مناجات با ائمه قالب شعر : غزل

یک قدم میآیم و صدها قدم یارم شوی            با هـمـه نـاقـابـلی آقـا خـریـدارم شوی

نیست گهگاهی حواسم با تو پس در غفلتم            لیک از رحمت همیشه تو نگهدارم شوی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

با جرم و عصیانم بُکا را دادم از دست            یعـنی کـلـید خـیـرهـا را دادم از دست
تحسین یک عدّه مرا در عُجب انداخت            رفـتـم پی مـردم خـدا را دادم از دست


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

روی خوشی نشان بده این روسیاه را            از شـب زده دریـغ نـکـن نـور مـاه را

بیـنـای ظـاهـری شـدم و کـور مطلـقـم            وقـتـی بـدست نـفـس سـپـردم نگـاه را


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : حسین کریمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

آمـدم بـاز به درگـاه تـو با قـلـب حـزیـن           بنده‌ات را بِنِگر باز به سر خورده زمین

مهربانیت بلندست خداوند! دلت می‌سوزد           قـلب بـشکـستۀ ما را بپـذیـری به یقـیـن


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد رضا بازرگانی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

سزایم بود اگر از دست دادم آسـمانم را           که من با دست‌های خود شکستم نردبانم را

دلم از حرف لبریز و زبانم از لغت خالی           نـمی‌دانـم بگـویـم یا نگـویم داسـتـانـم را


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

اشکـی برای چـشم ما گـه‌گـاه دادید            مـا را مـیان شـهـر گـریه راه دادید

ما ذرّه‌ای بـودیم لـیکـن از عـطـایی            کـوه کـرامـت را بـه پَـرِّ کـاه دادیـد


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : وحید محمدی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

با غلام رو سیاه، ای یار خوبی می‌کنی           با نمک نشناس‌ها هر بار خوبی می‌کنی
با بـدی و بی‌وفـایی‌ها تو می‌سازی فقط           این بدی را می‌کنی انکار، خوبی می‌کنی


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : محمدجواد پرچمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

در سحر چشم که گریان بشود خوب‌تر است           سائلت پـاره گریبان بشود خوب‌تر است

گرچه موسی‌ست مناجاتی طور تو ولی           گر خدا همدم چوپان بشود خوب‌تر است


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : سید پوریا هاشمی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

بـا گـریـه آمـدم، اِغـفِـر لِیَ الـذُّنُــوب            حـالا که در زدم، اِغـفِـر لِیَ الـذُّنُوب

رسوایی از من است آقایی از شماست            تو خوب و من بدم، اِغفِر لِیَ الذُّنُوب


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : حسن کردی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

وای بر من که دگر بال وپَری نیست که نیست           سحر و نافله و چشم تری نیست که نیست
در من خسته پس از این همه سال آزادی           حال جز توبه شکستن هنری نیست که نیست


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : موسی علیمرادی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

به امـیـد آمـده‌ام خـانه خـرابـم نـکـنـی            هـمه کـردنـد جـوابـم تو جـوابم نکـنی
بـارهـا آمـدم و بــاز مــرا بـخـشـیــدی            با کـلام بـرو این بار خـطـابـم نـکـنـی


: امتیاز

مناجات ماه رمضانی با خداوند

شاعر : جواد حیدری و رضارسول زاده نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

سفره باز است، بیایید، غذا آماده است            هرکجا صحبت توبه است، خدا آماده است

شهر را با خبر از سفرۀ احسان سازید            آن کریمی که کشد ناز گدا، آماده است


: امتیاز

مناجات با خداوند

شاعر : محمد مبشری نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : 0

بر بی‌کـسان پـناهی، یا رب الهی العفو            کن سوی ما نگاهی، یا رب الهی العفو

ای مهـربان خـدایـم، ذکـر من و نـدایم            بگذر تو از خـطایم، یا رب الهی العفو


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : رضا باقریان نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

به خسته حـالـیم ای پادشاه ارحمنی            به اشک چـشم تـرم یا اِله، ارحمنی

کشانده‌ام سرِ این سفره اعـترافـم را            نـمـانـده از نـفـسم غـیـر آه ارحمنی


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : محمد جواد شیرازی نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

در گـنهکاری ز بس مشهـور هستم            هر کـجـایی می‌روم مقـهـور هـستم

طـعـنـۀ مـردم به من، دردی نـدارد            درد من این است که از تو دور هستم


: امتیاز

غزل مناجاتی با خداوند

شاعر : ناشناس نوع شعر : مناجات با خدا قالب شعر : غزل

تـا به کی بـا دل آواره پـریـشان بـاشـم            همه ردّم بکنند از خود و حیران باشم

رفتم از کهف تو بیرون و زمین گیر شدم            حقّم این است که اینقـدر هراسان باشم


: امتیاز